Wat is een familiesysteem?

Ieder mens is onlosmakelijk verbonden met zijn/haar familie van herkomst.á Het zo genoemde familiesysteem. Ook als er tussen familieleden onderling geen contact is, blijven ze toch altijd met dit systeem verbonden.
Niet alleen het genetische materiaal van onze voorouders en de tijd en plaats waar we geboren worden bepalen wie we zijn. Ook ingrijpende gebeurtenissen die zich in vorige generaties hebben voorgedaan kunnen van invloed zijn op wie we hier en nu zijn.
Zo kunnen ervaringen met bijvoorbeeld het vroegtijdige overlijden van familieleden, oorlog, echtscheiding, geestelijk-, emotioneel- en seksueel geweld, abortus, (langdurige) ziekte, faillissementen enzovoort, lange tijd onder de oppervlakte in een familie doorwerken. Deze verstoringen kunnen iedereen die binnen dit familiesysteem wordt geboren, ook vele generaties later nog, onbewust be´nvloeden. En, zeker als ze onbegrepen blijven, psychische en fysieke klachten veroorzaken.